Chapeau Woonkringen

Lokale initiatieven - centrale ondersteuning

Stichting Chapeau Woonkringen ondersteunt ouderinitiatieven om woonprojecten tot stand te brengen, bestemd voor bewoning door mensen met een psychische of psychosociale problematiek. 

Chapeau Woonkringen roept lokale initiatieven van ouders en verwanten op om samen met haar in overleg te treden met gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, om met hen te zoeken naar geschikte locaties voor het vestigen van een Woonkring. Dit kan nieuwbouw zijn, of in een bestaande locatie die een andere bestemming krijgt.

Het is de bedoeling dat die lokale initiatieven zelf een lokale Chapeau Woonkring gaan vormen, die zelfstandig functioneert met ondersteuning van de koepel Chapeau Woonkringen. 

Chapeau Woonkringen levert professionele ondersteuning

Chapeau Woonkringen levert aan lokale initiatieven de benodigde professionele ondersteuning in het realisatieproces van de woonvoorziening en richt met hen een lokaal opererende 'werkstichting' op, die de drager wordt van het lokale initiatief. Ze gaan dan samen aan de slag om de plannen verder uit te werken met de diverse belanghebbende partijen en uiteindelijk contracten met hen te sluiten: de gemeente, de woningcorporatie of andere investeerder, de professionele zorgleverancier, en de toekomstige bewoners als die al bekend zijn. Een beschrijving van dit proces is te vinden in het door ons geschreven Leidraad Woonkringen.

De bestaande Woonkringen wisselen onderling hun ervaring en expertise uit in het omgaan met de dagelijkse gang van zaken na de realisatie van de woonvoorziening en krijgen daarbij ondersteuning van de koepel.

De lokale Chapeau Woonkring huurt de woningen en de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten. Voor het leveren van de benodigde begeleiding sluit zij een contract met een zorgorganisatie. De bewoner sluit vervolgens een individueel contract met de zorgorganisatie en een Zorg/Huurovereenkomst met de lokale Chapeau Woonkring. Alleen dan kan de bewoner zijn intrek in een woning nemen.

De selectie van personen die in aanmerking komen voor een woning in een Chapeau Woonkring gebeurt door onafhankelijke deskundigen op basis van een toelatingsprocedure en toelatingscriteria, in overleg met Chapeau en de zorgorganisatie. 

Betrokkenheid ouders en familieleden

De ouders/verwanten van de bewoners zijn doorgaans degenen die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet. Zij zijn degenen die hen door dik en dun bijstaan en op wie zij een beroep kunnen blijven doen. 

Als de Woonkring in staat is een goede oplossing te bieden voor het dagelijkse leven, dan worden de verhoudingen tussen de bewoner en de naast betrokkenen op een andere manier vorm gegeven. Zij kunnen dan, los van de dagelijkse zorgen, veel voor elkaar betekenen. De ouders/verwanten worden dan ook actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Woonkring.

Inschakeling mantelzorgers en vrijwilligers bij Beschermd wonen

Traditionele instellingen in de GGz hebben vaak grote moeite om de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers georganiseerd te krijgen rondom het zelfstandig wonen van mensen met psychische problematiek. De werk-wijze van Chapeau Woonkringen is er nu juist helemaal op gericht om die inschakeling mogelijk te maken, in samenwerking met professionele zorgaanbieders. 

Een belangrijke zorg bij de inschakeling van mantelzorgers en vrijwilligers betreft de continuïteit en de beheersing van de aan de organisatie van het beschermd wonen inherente risico's. Juist op dit terrein heeft Chapeau Woonkringen een aantal maatregelen getroffen, die die inschakeling verantwoord maken, vanuit de oogpunten van risicobeheersing en continuïteit. Voor dat doel is in de loop van de tijd een afsprakenkader geschapen, dat u hier kunt downloaden. Organisatie van woonvoorzieningen voor Beschermd wonen via Chapeau Woonkringen is daarmee voor alle betrokken partijen verantwoord mogelijk. Lees hier ook de reactie van de staatssecretaris op dit afsprakenkader en onze activiteiten.

Gedragscode Chapeau Woonkringen

Bij het organiseren en inrichten van een goede woonvoorziening komt veel kijken. Met de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen hebben we voor veel zaken een oplossing gevonden of een goed lopende werkwijze ontwikkeld. Zo zijn bijvoorbeeld bij alle Chapeau Woonkringen de zorgverlener, begeleiders en personen die voor hen werken, gebonden aan de Gedragscode Chapeau Woonkringen.

Chapeau in de rol van zorgaanbieder

Het idee dat alle burgers zo veel mogelijk in zelfstandigheid kunnen wonen, hun eigen zelfstandige keuzes kunnen maken en zich aangesloten kunnen voelen met hun omgeving, wordt in brede kring gedragen. Het wonen met intensieve begeleiding kan daaraan bijdragen. De bewoners moeten in beginsel kunnen kiezen waar zij willen wonen, ook wanneer zij die intensieve begeleiding nodig hebben.

Deze intensieve begeleiding wordt uitgevoerd door professionele zorgverleners. Chapeau Woonkringen fungeert voor de lokale woonkringen als de zorgaanbieder. De daadwerkelijke uitvoering van de begeleiding draagt zij namens de lokale woonkring op aan een professionele zorgverlener. Die zorgverlener moet voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en biedt alle verdere faciliteiten die nodig zijn voor een goed functioneren van de woonvoorziening. Hierbij moet gedacht worden aan training en opleidingen, kwaliteitszorg, opvang bij ziekte en ondersteuning bij vraagstukken die bij het geven van de dagelijkse begeleiding opkomen zoals op het terrein van orthopedagogiek, psychologie, psychiatrie of medicatie. De Chapeau woonkring houdt zich niet bezig met behandeling van de bewoners, uitsluitend met begeleiding.

Chapeau Woonkringen heeft zelf geen uitgesproken voorkeur voor financiering van de kosten op basis van Zorg in natura (ZIN) arrangementen of op basis van Persoonsgebonden budgetten (Pgb's). Gegeven de eisen die gemeenten doorgaans stellen, heeft een constructie met een PGB onze voorkeur. 

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk