Chapeau Woonkringen

Lokale initiatieven - centrale ondersteuning

Stichting Chapeau Woonkringen ondersteunt 'ouderinitiatieven' (initiatieven van familieden of andere betrokkenen van mensen uit de doelgroep) om woonprojecten tot stand te brengen, bestemd voor bewoning door mensen met psychische of psychosociale problematiek. Deze woonkringen fungeren als een voorziening voor het 'beschermd wonen', waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Met ingang van 1 januari 2021 staan de woonkringen ook open voor mensen met een CIZ-indicatie op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg). Vanaf 2020 zullen de indicaties door het CIZ gesteld worden. 

Chapeau Woonkringen roept lokale initiatieven op, om samen met haar in overleg te treden met gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, om met hen te zoeken naar geschikte locaties voor het vestigen van een Woonkring. Dat kan in bestaande bebouwing zijn, of op een plek in een bestaande woonwijk waar iets nieuws moet komen, bijvoorbeeld omdat een oud schooltje buiten gebruik wordt gesteld.

Het is de bedoeling dat die lokale initiatieven zelf een lokale 'Chapeau Woonkring' gaan vormen, die zelfstandig gaat functioneren onder de koepel van Stichting Chapeau Woonkringen.

Chapeau Woonkringen levert professionele ondersteuning

Chapeau Woonkringen levert aan lokale initiatieven de benodigde professionele ondersteuning in het realisatieproces van de woonvoorziening en richt met hen een lokaal opererende 'werkstichting' op, die de drager wordt van het lokale initiatief. Ze gaan dan samen aan de slag om de plannen verder uit te werken met de diverse belanghebbende partijen en uiteindelijk contracten met hen te sluiten: de gemeente, de woningcorporatie of andere investeerder, de professionele zorgleverancier, en de toekomstige bewoners als die al bekend zijn. Een beschrijving van dit proces is te vinden in het door ons geschreven Leidraad Woonkringen.

De bestaande woonkringen wisselen onderling hun ervaring en expertise uit in het omgaan met de dagelijkse gang van zaken na de realisatie van de woonvoorziening. Zo combineren wij zorg dichtbij en hulp van vrijwilligers en mantelzorgers met de deskundigheid en ervaring die er daarnaast ook voor nodig zijn om alles in goede banen te leiden.

De lokale Chapeau Woonkring huurt de woningen en de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten. Voor het leveren van de benodigde begeleiding sluit zij een contract met een zorgorganisatie. Alleen mensen die een individueel contract sluiten met de in de woonkring werkzame zorginstelling, komen in aanmerking voor een woning, die door de Chapeau Woonkring middels een Zorg/Huurovereenkomst ter beschikking wordt gesteld. In alle gevallen dient de zorgverlener de zorgvisie van Chapeau te onderschrijven.

De selectie van personen die in aanmerking komen voor een woning in een Chapeau Woonkring gebeurt door onafhankelijke deskundigen op basis van een toelatingsprocedure en toelatingscriteria, in overleg met Chapeau en de zorgorganisatie. In dit protocol is vastgelegd aan welke kenmerken een kandidaat bewoner mag en moet (blijven) voldoen en volgens welke procedure de selectie plaatsvindt.

Betrokkenheid ouders en familieleden

In de omgeving van 'onze' bewoners zijn de ouders en andere familieleden doorgaans degenen die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet. Zij zijn degenen die hen door dik en dun bijstaan en op wie zij een beroep kunnen blijven doen. En als de woonkring in staat is een goede oplossing te bieden voor het dagelijks leven, dan worden de verhoudingen tussen de bewoner en de naast betrokkenen ontlast van de dagelijkse zorgen en kunnen zij op een andere manier veel voor elkaar blijven betekenen.

Vanuit die erkenning is het initiatief van de Chapeau Woonkringen ontstaan. De instelling die de dagelijkse zorg levert, erkent dat ook ten volle. De door de bewoner aangewezen 'Kringouders' (dat kunnen de ouders zijn, of andere familieleden of nauwe relaties) worden dan ook actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Woonkring.

Gedragscode Chapeau Woonkringen

Bij het organiseren en inrichten van een goede woonvoorziening komt veel kijken. Met de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen hebben we voor veel zaken een oplossing gevonden of een goed lopende werkwijze afgesproken. Zo zijn bijvoorbeeld bij alle Chapeau Woonkringen de zorgverlener, begeleiders en personen die voor hen werken, gebonden aan de Gedragscode Chapeau Woonkringen.

Chapeau in de rol van zorgaanbieder

Het idee dat alle burgers zo veel mogelijk in zelfstandigheid kunnen wonen, hun eigen zelfstandige keuzes kunnen maken en zich aangesloten kunnen voelen met hun omgeving, wordt in brede kring gedragen. Het wonen met intensieve begeleiding kan daaraan bijdragen. De bewoners moeten in beginsel kunnen kiezen waar zij willen wonen, ook wanneer zij die intensieve begeleiding nodig hebben.

Deze intensieve begeleiding wordt uitgevoerd door professionele zorgverleners. Chapeau Woonkringen fungeert voor de lokale woonkringen als de zorgaanbieder. De daadwerkelijke uitvoering van de begeleiding draagt zij namens de lokale woonkring op aan een professionele zorgverlener. Die zorgverlener moet voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en biedt alle verdere faciliteiten die nodig zijn voor een goed functioneren van de woonvoorziening, zoals training en opleidingen, kwaliteitszorg, opvang bij ziekte en ondersteuning bij vraagstukken die bij het geven van de dagelijkse begeleiding opkomen zoals op het terrein van orthopedagogiek, psychologie, psychiatrie of medicatie. De Chapeau woonkring houdt zich niet bezig met behandeling van de bewoners, uitsluitend met begeleiding.

Chapeau Woonkringen heeft zelf geen uitgesproken voorkeur voor financiering van de kosten op basis van Zorg in natura (ZIN) arrangementen of op basis van Persoonsgebonden budgetten (Pgb's). Gegeven de eisen die gemeenten doorgaans stellen, heeft een constructie met een PGB onze voorkeur. 

Leidraad Woonkringen

 

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk