Chapeau Woonkringen

Bescherming persoonsgegevens

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de website https://www.chapeau-woonkringen.nl/de-woonkring/aanmelden (contactformulier), aanmeldingen voor nieuwsbrieven, alsmede de subdomeinen van deze website. Voor zover van toepassing geldt dit privacy statement dienovereenkomstig voor de aan de koepelstichting Chapeau Woonkringen gelieerde, lokaal in afzonderlijke stichtingen georganiseerde Chapeau woonkringen.
Stichting Chapeau Woonkringen is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:
Stichting Chapeau Woonkringen
Kooikersweg 2
's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 68 98 716
E-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Algemeen

Stichting Chapeau Woonkringen (hierna te noemen: "Chapeau") gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van het voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder "persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene" in de zin van de AVG). Dit omvat details over "gewone persoonsgegevens" zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en details over "bijzondere persoonsgegevens", waarover hieronder meer informatie wordt verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u zich heeft opgegeven voor een of meer van onze nieuwsbrieven, dan registreren wij voor statistische doeleinden wel welke nieuwsbrieven aan u zijn toegezonden. Cookies worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de functionaliteit van de website, deze verzamelen geen op de persoon traceerbare informatie Buiten de website om, verwerken wij persoonsgegevens van personen met wie wij een relatie onderhouden, willen onderhouden of hebben onderhouden, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en mensen die zich aanmelden voor een of meer van onze nieuwsbrieven. Wij verwerken dan die persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw aanmelding of registratie. Welke gegevens wij van u vragen (bijvoorbeeld NAW- gegevens, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer), hangt af van de relatie waarin wij tot elkaar staan, waarbij kan worden gedacht aan het verlenen van zorg, maar bijvoorbeeld ook voor marketingdoelen.

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Onder meer vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, danwel zich als belangenbehartiger of als kandidaat bewoner aanmeldt via het contactformulier, een vraag stelt via onze website, solliciteert op een vacature, of anderszins contact met ons legt of gegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens als belangenbehartiger of kandidaatbewoner alleen gebruiken om te kunnen beoordelen of de kandidaat-bewoner in aanmerking komt voor een 'maatwerkvoorziening' voor beschermd wonen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij deze persoonsgegevens enkel om contact met u als belangenbehartiger of kandidaat bewoner op te nemen.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten (artikel 6 sub f AVG). Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer met u een Zorg/Huurovereenkomst wordt aangegaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG, maar houden ook rekening met andere, specifieke bepalingen, zoals onder andere beschreven in de Wmo 2015, de Jeugdwet en de WIz, voor zover deze op een bepaalde verwerking toepasselijk zijn.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Vaak zullen wij ook bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zullen deze gegevens pas kunnen verwerken, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Waar uw toestemming uitdrukkelijk benodigd is, zullen wij die gegevens alleen verwerken als die toestemming ondubbelzinnig door u is gegeven. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid (diagnose, huidig behandelaar, e.d.).

Hoe lang bewaren wij de op onze website verzamelde persoonsgegevens?

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens als belangenbehartiger of kandidaat bewoner niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een overeenkomst tussen Chapeau en de cliënt bestaat. Wij wijzen er wel op dat wij cliëntdossiers verplicht vijftien jaar dienen te bewaren.

Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Chapeau heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens als belangenbehartiger of kandidaat bewoner te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Chapeau ontvangt uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid van belangenbehartiger of kandidaat bewoner. Chapeau zal deze persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Chapeau deze persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen, waarbij u kunt denken aan organisaties die de benodigde (financiële) administratie verzorgen, post verzenden, et cetera. 2 Chapeau Woonkringen Privacy statement Wanneer wij in voorkomend geval uw gegevens aan derden verstrekken, maken wij daar met die derden afspraken over, die wij vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Chapeau verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Chapeau via haar website over u als belangenbehartiger of kandidaat bewoner verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of contact op te nemen via de contactgegevens als vermeld op de aanhef van dit privacy statement. Ter controle van uw identiteit vraagt Chapeau een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Chapeau zal binnen een maand reageren op het inzage verzoek. U kunt bij Chapeau verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan ik bezwaar maken tegen verwerking van mijn persoonsgegevens door Chapeau?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chapeau, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Chapeau heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afsluitende opmerking

Chapeau behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Chapeau adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement dateert van juli 2018.

Stichting Chapeau Woonkringen

U kunt dit document ook als pdf downloaden

 

Leidraad Woonkringen

 

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk

Positie Woonkring