Chapeau Woonkringen

Privacystatement

Stichting Chapeau Woonkringen, gevestigd aan Kooikersweg 2 5223 KA ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Voor zover van toepassing geldt dit privacystatement dienovereenkomstig voor de aan de koepelstichting Chapeau Woonkringen gelieerde, lokale, in afzonderlijke stichtingen georganiseerde, Chapeau woonkringen. 

Stichting Chapeau Woonkringen is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Chapeau Woonkringen https://www.chapeau-woonkringen.nl

Kooikersweg 2F
5223 KA  ’s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 68 98 716

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Functionaris Gegevensbescherming

Chapeau heeft, met name door de omvang van haar organisatie, geen functionaris gegevensbescherming. Degene die zich binnen Chapeau bezig houdt met het privacybeleid is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij een relatie onderhouden, willen onderhouden of hebben onderhouden, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en mensen die zich hebben aangemeld voor één of meer van onze nieuwsbrieven. 

Wij verwerken dan die persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw aanmelding of registratie. Welke gegevens wij van u vragen (bijvoorbeeld NAW- gegevens, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer), hangt af van de relatie waarin wij tot elkaar staan, waarbij kan worden gedacht aan het verlenen van zorg, maar bijvoorbeeld ook voor marketingdoelen. Naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij ook overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons, zoals door formulieren op onze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch en ten behoeve van sollicitaties. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien er met u een Zorg/Huurovereenkomst wordt aangegaan, zijn wij verplicht om ook uw Burgerservicenummer (BSN) en een kopie van uw ID-document te verwerken. 

Vaak zullen we ook bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zullen deze gegevens pas kunnen verwerken, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Waar die toestemming uitdrukkelijk benodigd is, zullen wij die gegevens alleen verwerken als die toestemming ondubbelzinnig door u is gegeven. 

Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Hieronder vallen gegevens over iemands gezondheid (diagnose, huidig behandelaar enz.) en strafrechterlijke gegevens. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chapeau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het toesturen van één of meerdere nieuwsbrieven;
  • Behandeling van sollicitaties;
  • Het beslissen over al dan niet toegelaten worden tot een lokale Chapeau Woonkring door de toelatingscommissie;
  • Het betalen van de geboden begeleiding door de zorgverlener (cliëntgegevens staan verwerkt in Ninox en in onze overige systemen). 

Geautomatiseerde besluitvorming

Chapeau neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chapeau) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chapeau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van sollicitaties worden maximaal 12 maanden bewaard en daarna vernietigd (of eerder indien u dit wenst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Chapeau verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chapeau gebruikt cookies. Deze worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de functionaliteit van de website en verzamelen geen op de persoon traceerbare informatie. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Google Analytics

Chapeau gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Chapeau Woonkringen kan met behulp van rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Chapeau in geen geval doorgegeven aan externe partijen. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie alleen verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zolang dit zich verhoudt tot wat wettelijk voorgeschreven is. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chapeau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Klachten

Chapeau heeft een klachtenregeling. Deze kunt u vinden op onze website. U kunt ook direct met uw vraag of klacht terecht bij het bestuur van Chapeau Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tevens wil Chapeau Woonkringen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chapeau heeft privacy hoog in het vaandel staan en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke toegangsbeveiliging. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

’s-Hertogenbosch, juni 2020
Chapeau Woonkringen

 

Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2020. Chapeau Woonkringen behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.


U kunt dit document ook als pdf downloaden

 

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk

Positie Woonkring