Chapeau Woonkringen

Voorgeschiedenis

Het eerste initiatief

Chapeau Woonkringen is ontstaan als initiatief vanuit de Vereniging Trialoog en de Vereniging Ypsilon. Ypsilon is een vereniging van ouders, familieleden en andere betrokken bij mensen die kwetsbaar zijn voor psychoses. Trialoog bevordert in Noord-Brabant de samenwerking tussen enkele cliëntorganisaties, professionals en familieleden.

De afdeling Uden/Veghel van Ypsilon heeft, vooral door de inzet van Gerard Vissers, zich jarenlang ingezet voor de realisatie van een woonvoorziening voor mensen uit haar doelgroep, in de gemeente Uden. Begin 2011 was het zover dat de Udense woningcorporatie SVU Wonen (inmiddels Area Wonen) zich bereid verklaarde een aantal woningen ter beschikkking te stellen, op voorwaarde dat zij daarvoor een contract zou kunnen aangaan met een solide partner, die de bewoners moest gaan vertegenwoordigen en op voorwaarde dat de gemeente Uden daarmee zou instemmen.

Gerard heeft toen de hulp van Leo Hulsebos ingeroepen, voorzitter van de regio 's-Hertogenbosch van Ypsilon en bestuurslid van Trialoog. Leo heeft op zijn beurt een aantal andere mensen benaderd die bij de opzet behulpzaam zouden kunnen zijn. Leo heeft een achtergrond als organisatieadviseur in het onderwijs. Uit zijn maatschappelijke netwerk benaderde hij Jos van Oyen, die behulpzaam zou kunnen zijn bij het opzetten van de woonvoorziening. Jos heeft een achtergrond als voormalig directeur van vastgoed beleggingsinstellingen en kon zodoende met zijn kennis van vastgoed en verhuurzaken de meer zakelijke aspecten voor zijn rekening nemen. Vervolgens werd ook Joep Munnichs, werkzaam bij het Provinciale adviesbureau voor sociale vernieuwing en zorg in Tilburg, betrokken bij het initiatief. Met diens achtergrond als (organisatie-) psycholoog alsmede zijn ervaring in de zorg, en met de kennis van de drie anderen kon het initiatief op voldoende breedte rekenen voor een verdere uitwerking.

In het voorjaar van 2011 kregen de ideeën verder vorm en werd het model 'Chapeau Woonkringen' bedacht en globaal uitgewerkt. De duale structuur van een koepelstichting met daaronder fungerende lokale woonkringen kreeg toen al gestalte. Zodoende werden op 23 mei 2011 de stichting Chapeau Woonkringen en de stichting Chapeau Woonkring Uden beide opgericht, met de vier genoemde personen als eerste bestuursleden, onder voorzitterschap van Leo Hulsebos.

Het eerste bestuur van Chapeau Woonkringen in 2011

Leo Hulsebos

Leo Hulsebos
(voorzitter) 

Jos van Oyen 2

Jos van Oyen
(vicevoorzitter)

Joep Munnichs

Joep Munnichs
(secretaris) 

Gerard Vissers

Gerard Vissers
(penningmeester)

Eind 2011 werd overeenstemming bereikt met Area Wonen over de te sluiten huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Ook met de zorgverlenende instelling ASVZ, die de begeleiding van de bewoners op zich zou gaan nemen, werd toen de overeenkomst ondertekend. De bouw van de woningen was inmiddels al in volle gang: de woningen werden opgeleverd in juni 2012 en voor het eerst bewoond per 1 juli 2012.

Een tussenfase en belangrijke wetswijzigingen

In deze eerste fase werden de kosten van begeleiding van de bewoners vergoed uit de AWBZ, rechtstreeks aan de zorgverlener. De positie die Chapeau Woonkringen en de lokale woonkringen innamen was nog enigszins diffuus. De doelgroepen waarvoor wij werken waren ook nog niet vast omlijnd. We hebben toen via een 'Vereniging Het Wooninitiatief' getracht een platform te organiseren waarin diverse initiatieven uit verschillende richtingen een plaats konden vinden om zo in gezamenlijke inspanningen te komen tot realisatie van de zo broodnodige voorzieniningen voor het zelfstandig wonen door mensen met beperkingen. Dit bleek een moeizame weg te zijn.

In de tussentijd kwamen de voorbereidingen voor een nieuwe 'Wet maatschappelijke ondersteuning' in een stroomversnelling. Op 9 juli 2014 werd de wet aangenomen en hij trad al per 1 januari 2015 in werking. Dit betekende een belangrijke wijziging voor onze werkzaamheden. Als gevolg van de nieuwe Wmo kwalificeerde Chapeau Woonkringen als zorgaanbieder voor het beschermd wonen. In die rol werd zij voortaan op een meer natuurlijke wijze de opdrachtgever voor de uitvoering van de zorgverlening en de contractspartij voor bewoners, zorgaanbieder en gemeente.

De inwerkingtreding van de nieuwe wet was voor ons ook aanleiding om de statutaire doelstelling aan te passen naar de door de Wmo geïdentificeerde doelgroep van mensen die in aanmerking komen voor een Wmo-beschikking 'Beschermd wonen'. Tegelijk met die statutenwijziging werd door Chapeau Woonkringen een raad van toezicht ingesteld (met Leo Hulsebos als aanvankelijk voorzitter) en een raad van bestuur bestaande uit Joep Munnichs en Jos van Oyen.

Openstelling van de Wlz voor GGz-cliënten opent nieuwe mogelijkheden

Wanneer eenmaal de op handen zijnde wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) een feit is, dan kunnen ook mensen met een langdurige psychische aandoening voortaan in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van hun begeleiding en behandeling via de Wlz. Behandeling van het wetsvoorstel moet in 2019 afgerond worden, dan voert in 2020 het CIZ de indicatiestellingen uit, zodat vanaf 1 januari 2021 mensen die daarvoor in aanmerking komen, overgaan van de Wmo naar de Wlz.

Voor veel van de mensen die nu al een indicatie Beschermd wonen hebben zal gelden dat hun aandoening inderdaad een zodanig langdurig karakter heeft, dat toelating tot de Wlz voor hen passend is. Dit zal naar verwachting betekenen dat veel van de bestaande bewoners van Chapeau zullen doorstromen van de Wmo naar de Wlz.

Voor de wijze van werken in en met de woonkringen zal deze verdere transitie naar verwachting weinig verandering brengen. Wel komt daarmee voor heel veel bewoners een einde aan de telkens terugkerende onzekerheid of de indicatie wel verlengd zal worden, zoals onder de Wmo het geval is.

Brede erkenning en verdere expansie

In de geschetste nieuwe omstandigheden komen steeds meer nieuwe initiatieven van ouders en familieleden op ons af, hetgeen geleid heeft tot een verdere groei van het aantal lokale woonkringen. De organisatiestructuur is inmiddels tot verdere wasdom gekomen die het ons mogelijk maakt om de verantwoordelijkheden die het instandhouden van de woonkringen met zich meebrengt te dragen en tegelijkertijd voldoende ruimte te houden voor de eigen inbreng van bewoners en hun familieleden, door de tussenkomst van de besturen van de lokale woonkringen.

 

Leidraad Woonkringen

 

logo Ypsilon

logo Trialoog

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk