Nieuwsbrief Chapeau Woonkring Heusden oktober 2017

Beste lezer,
                
Dit is de Chapeau Nieuwsbrief van oktober 2017



In deze nieuwsbrief:



Veel leesplezier

 

Chapeau Woonkring Heusden

 

Over de bouw

In mei 2017 is er een informatieavond geweest over de ontwikkeling van de Woonkring in Heusden.
Er waren een twintigtal belangstellenden waarvan sommigen eerder ook al naar een informatiebijeenkomst zijn geweest.
Het grote nieuws was:   “de bouw kan beginnen”!
 
 


Na behoefteonderzoek, vele gesprekken met gemeente Heusden en woningbouwcoöperatie Woonveste is afgesproken dat in Vlijmen Vliedberg gebouwd gaat worden.
De bouwtekeningen zijn goedgekeurd, een uitermate belangrijke stap!
Een aannemer is geworven en zal aan de slag gaan.
Er zullen in het complex 17 appartementen beschikbaar komen voor de Woonkring en een centrale algemene ruimte.
We zullen dus zelfstandig wonen hier aan kunnen bieden voor 17 personen die na een zorgvuldige toelatingsprocedure in aanmerking komen.
Een aantal mensen heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen komen om zelfstandig met begeleiding in de Woonkring te willen wonen.
Naar verwachting zal de Woonkring het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd worden en kunnen de bewoners hun intrek gaan nemen.
We zien er naar uit!

De wijk Vliedberg staat positief tegenover de komst van de Woonkring.
Heerlijk, want we hebben dat ook wel anders meegemaakt.


 
Ondertussen is de toelatingsprocedure van start gegaan. Degenen die te kennen hebben gegeven graag in aanmerking te komen voor bewoning in Vlijmen zijn geïnformeerd en de eerste contacten zijn gelegd en kennismakingsgesprekken hebben plaats gevonden.
 

Iets over de aanmeldprocedure.

Een Chapeau Woonkring is een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), maar wel een bijzondere.
Je woont in de Chapeau Woonkring in je eigen huis/appartement.
Dat maakt dat de aanmeld- en toelatingsprocedure ook een bijzondere is.
Aanmelding gaat via de site www.chapeau-woonkringen.nl, doorklikken naar de Chapeau Woonkring Heusden en dan naar “aanmelden wachtlijst”. Daar vind je een aanmeldformulier.
Ook vind je daar een beschrijving van de toelatingscriteria en -procedure.
De belangrijkste toelatingscriteria zijn
- je moet vallen in de doelgroep (kortweg: kwetsbaar voor psychose en/of autisme)
- ook moet je in aanmerking komen een indicatie ‘beschermd wonen’
- er moet sprake zijn van ziektebesef
- je moet medicatietrouw zijn
- je moet begeleid willen worden
- je moet passen in de groep.
Een toelatingscommissie beoordeelt of je kunt worden toegelaten (zie verder de genoemde beschrijving).
Als je vragen hebt, kun je mailen naar toelatingscommissie@chapeau-woonkringen.nl

Het bestuur van de Woonkring Heusden heeft in goede samenwerking met de koepel Chapeau Woonkringen een keuze gemaakt uit de diverse zorgverleners. ASVZ zal de 24-uur begeleiding gaan verzorgen. In Uden heeft deze zorgaanbieder reeds 6 jaar ervaring opgebouwd!
 

ASVZ - Algemene Stichting voor Zorg.

Jan-Paul Franken, voorlopig teamleider van ASVZ bij de Woonkring Heusden,stelt de zorgverlener graag kort aan ons voor:
 
Het bestuur van Chapeau Woonkringen Heusden heeft de keuze gemaakt dat ASVZ de zorgverlener wordt in hun Woonkring. Graag willen wij ons kort voorstellen:
 
In de Woonkring werken medewerkers van ASVZ die er voor zorgen dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig is om de bewoners te ondersteunen in hun dagelijks leven.
De ondersteuning kan variëren in intensiteit, maar is altijd gericht op herstel van het gewone leven. Deze ondersteuning kan bestaan uit samen dingen ondernemen o.a. boodschappen doen, gesprekken arts/psychiater, huishouden en vrijetijdsbesteding. Ook kan een bewoner altijd voor advies of een gesprekje terecht bij de begeleiding. Aan het vergroten van het sociale netwerk en het zoeken naar passende dagbesteding wordt veel aandacht besteed. De begeleiding kijkt altijd vanuit de mogelijkheden en niet de beperkingen van de bewoner.
ASVZ vindt het belangrijk om goed samen te werken met alle betrokken partijen, (zoals ouders, familie, huisarts, Fact of Buurtzorg T, buren, gemeente en woningbouwvereniging enz. enz.) 
De ouders/verwanten kunnen ook een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van hun zoon of dochter. ASVZ werkt met een “begeleidingsplan” voor elke individuele bewoner. De doelstelling van dit plan is om samen met de bewoner en zijn/haar ouder/verwant een plan te schrijven waarin het toekomstperspectief geschetst wordt.
Naast individuele begeleiding wordt er ook geïnvesteerd in ondersteuning van de bewonersgroep. Bewoners kunnen van elkaar leren. Uit de opgedane ervaring blijkt dat bewoners veel steun en herkenbaarheid bij elkaar vinden. Een appartement in de nieuwe Woonkring wordt een centrale ontmoetingsruimte. Hier kun je terecht om gezamenlijk leuke dingen te doen. Denk hierbij aan samen koken, koffie en theedrinken, tv kijken of een spelletje te doen. Door de begeleiding wordt er een prettige, sfeervolle en veilige woonomgeving gecreëerd.
Vanuit ASVZ hebben we er erg veel zin in om samen met het lokale bestuur verder vorm te geven aan de nieuwe Chapeau Woonkring in Heusden.
 

Gemeente en woningbouwcoöperatie Woonveste.

Natuurlijk is een goed contact met de gemeente onmisbaar. Onlangs heeft ons bestuur samen met de directie van de Chapeau-koepel een overleg met wethouder Mulder gehad. Dat overleg kende een open en constructieve sfeer. Aan de orde kwamen onderwerpen als de selectieprocedure, de financiële gevolgen voor alle partijen, onze zorgfilosofie en de betrokkenheid van de gemeente. Het is mooi te kunnen zeggen dat de gemeentelijke opstelling als een steun in onze rug kan worden ervaren.


Woonveste, de woningbouwcoöperatie die voor ons gaat bouwen geeft het volgende aan:
“Op grond van de Wet Langdurige Zorg constateert Woonveste een blijvende vraag vanuit particuliere (ouder)initiatieven kleinschalige woon/zorgvoorzieningen. Woonveste ziet het als haar maatschappelijke taak met betrokkenen te zoeken naar passende huisvesting onbestaande- en/of nieuwbouw”
Chapeau Woonkring Heusden heeft ervaren dat Woonveste haar taak in deze serieus neemt en op een plezierige en constructieve wijze heeft meegewerkt aan de toekomstige realisering van de woonvoorziening voor Chapeau in Heusden.
 
Volg deze link naar het interview: interview in Woonvenster, het periodiek van Woonveste.
 
Wij hopen dat u met deze informatie voldoende op de hoogte bent van de stand van zaken. Wanneer er voldoende aanleiding is verschijnt er natuurlijk een nieuwe informatiebrief. Reacties nu of later zijn welkom!

Het bestuur van Chapeau Woonkring Heusden