Chapeau Woonkringen

Organisatie van Chapeau Woonkringen

Doelstellingen

Chapeau Woonkringen entameert de realisatie en instandhouding van woonvoorzieningen voor mensen met psychische problematiek die bij hun zelfstandig wonen intensieve begeleiding behoeven. De begeleiding van de bewoners geschiedt door professionele zorgaanbieders en gaat uit van de autonomie en het herstellend vermogen van de bewoner, zo mogelijk in wisselwerking met diens naastbetrokkenen.

Wij doen dit door de oprichting en instandhouding van afzonderlijke stichtingen (de ‘Lokale Woonkringen’), die elk zelfstandig een woonvoorziening tot stand brengen en operationeel houden. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de professionele ondersteuning door hun koepelorganisatie Chapeau Woonkringen.

De stichting Chapeau Woonkringen heeft een Raad van Toezicht en kent voorts een formele Adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale Chapeau stichtingen. Deze Adviesraad geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies en wordt betrokken bij alle belangrijke beleidsbeslissingen. De onderlinge relatie tussen de koepelstichting Chapeau Woonkringen en de lokaal uitvoerende Chapeau stichtingen is geregeld in een Reglement. Op het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur van Chapeau Woonkringen is een Governance code van toepassing.

Organisatie

Raad van Bestuur

J.M. (Joep) Munnichs, directeur-bestuurder
J.A.L. (Jos) van Oyen, directeur-bestuurder

E-mail aan het bestuur

Administratie

B.S.L. (Ben) van der Sterren

Raad van Toezicht

L.J.M. (Leo) Hulsebos, voorzitter
R. (Rob) Dekker
H.M. (Hans-Martin) Don
V.C. (Camiel) Rommens

E-mail aan de raad van toezicht

In de statuten is bepaald dat er een bestuursreglement moet zijn. Het bestuursreglement bestaat uit twee delen: een Reglement raad van toezicht en een Reglement raad van bestuur. Voor de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt een profielschets gehanteerd.

Van kort na haar oprichting, heeft een comité van aanbeveling gefungeerd, ter ondersteuning van Chapeau Woonkringen. Sinds de structuuraanpassingen die Chapeau Woonkringen heeft doorgevoerd na de introductie van de Wmo 2015 en haar voorspoedige ontwikkeling, meende het comité dat instandhouding ervan niet meer nodig was. Tot november 2015 hadden in dit comité zitting: Mevr. Drs. Brigite van Haaften - Harkema (vm gedeputeerde Noord-Brabant), Drs. Ton Nelissen (o.m. voorzitter Kamer van Koophandel NL) en Prof. Dr. Jim van Os (hoogleraar psychiatrische epidemiologie). Eerder had in dit comité ook zitting de heer Ab Klink (vm minister van volksgezondheid). Wij danken hen allen voor hun bereidheid om Chapeau Woonkringen aan te bevelen en om dit waar mogelijk ook te blijven doen, zij het niet meer in de vorm van een formeel comité.

De stichting Chapeau Woonkringen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5278 0732 en als samenwerkingsverband onder RSIN 8505.95.010

 

Leidraad Woonkringen

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk